Viimased uudised

AS DBT Muuga terminali kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimine

16.08 - 17.08.2016 toimus AS DBT Muuga terminalis kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimisaudit, mis viidi läbi AS Metrosert audiitorite poolt. 

Organisatsioonis järgitakse kehtestatud kvaliteedipoliitikat ning kvaliteedieesmärkide täitmist jälgitakse regulaarselt. 
 
AS DBT-s töötab erialaselt pädev personal. Ettevõttes on tagatud tööks vajalik töökeskkond ja infrastruktuur. Ettevõtte põhitegevuse planeerimine, info edastamine, protsesside ja teenuse seire ning mõõtmine toimub operatiivselt. Tööprotsessid toimivad ohjatult. Klientide tagasiside organisatsiooni tegevusele on hinnatud väga heaks. 
 
Organisatsioonis rakendatud juhtimissüsteem toimib jätkuvalt vastavuses standardi nõuetega. Ettevõtte enda poolt kehtestatud ja rakendatud nõuded on mõjusad ning panustavad organisatsiooni poliitika ja eesmärkide saavutamisse. 
 
Audiitorite seisukoht on, et kvaliteedijuhtimissüsteemi on ajakohaselt arendatud ja parendatud. Auditi käigus mittevastavusi ei fikseeritud. 
 
Rõõmu sügavaimaks väljenduseks on midagi teha!  William Shakespeare (1564 - 1616) «Troilus ja Cressida»

Teadeanne AS DBT ja AS BCT ühinemisest

Teavitame meie kliente ja partnereid, et 1. märtsil 2016.a. toimus ametlik AS DBT (registrikood 10237594) ja AS BCT (registrikood 11258902) ühinemine.
Ühendatud ettevõtte nimeks on AS DBT. Ühinemisprotsessis AS DBT oli ühendav äriühing, mis tähendab et ta on AS BCT kõikide õiguste ja kohustuste täielik õigusjärglane.

Seega, alates 1.märtsist 2016 ühendatud ettevõttel AS DBT on 2 terminali: DBT terminal Muuga sadamas ja BCT terminal Sillamäe sadamas.

Ühendatud ettevõtte AS DBT juriidiliseks aadressiks on:
Koorma 13, Haabneeme, Viimsi vald, harjumaa, 74115, Eesti Vabariik.
Ühendatud ettevõtte keskkontori posti aadressiks on:
Narva mnt 7D, A-korpus, 10117, Tallinn, Eesti Vabariik.
Terminalide postiaadressid, samuti kontaktnumbrid on jäänud samaks.

Jääme lootma edaspidisele viljakale koostööle.

AS DBT juhtkond

Juulis 2015 anti välja uus Viktor Skorobogatovi teatmik „Kaalium ja kaaliumväetised. Ümberlaadimine meresadamate terminalides“

Hr Viktor Skorobogatovi, keemik-tehnoloogi poolt koostatud uus väljaanne on ilmunud: Kaaliumväetise teatmik.

Sisukokkuvõte

Teatmiku põhisisuks on kaaliumväetised.  Samuti on teatmikus välja toodud mineraalväetiste tootmise-tarbimise prognoos maailmas ning mineraalväetiste bilanss makroelementide osas (keemilised ained: lämmastik, fosfor, kaalium kuni aastani 2017).  Teatmik sisaldab keemiaelementide omaduste iseloomustust, näitab väetistes sisalduvate keemiaelementide mõju taimede arengule ja inimorganismidele.  Tuuakse välja mineraalväetiste üldklassifikatsioon, füüsilised ja keemilised omadused, väetiste laadimisvõimalused Vene Föderatsioonis ja Euroopa Liidus ning EL-s kehtivad proovide võtmise ja keemilise analüüsi meetodid.  Eraldi peatükid on pühendatud kaaliumsooladele, nende kaevamise viisidele, kaaliumiühendite tootmisele ning ohutuse nõuetele kaaliumväetiste käitlemisel.  Tuuakse näiteid kaaliumväetiste klassifikatsiooni ja markeeringu osas ÜRO ja GHS süsteemides. On esitatud viisid ja vahendid  mineraalväetiste transportimiseks ja ümberlaadimiseks puistkaubana ja pakitud kujul (konteinerid, bigbagid) raudtee-, vee- ja maanteetransportiga.  Käsitletakse väetiste ladustamise tingimusi puistena kinnistes telk- ja kupliladudes ning pakituna avatud hoiuplatsidel. Välja on toodud väetiste füüsiliste näitajate ja ladustamise tingimuste mõju väetiste kvaliteedile ja  ladustamiskestusele.  Käsitletakse tehnoloogilisi skeeme ja seadmeid pneumotranspordisüsteemide võimalikuks rakendamiseks sadama terminalis disperssete (tolmu- ja peenkristalsete) mineraalväetiste ümberlaadimiseks.  Teatmiku 30 lisas on toodud vajalik tehnoloogiline informatsioon mineraalväetiste käitlemisel, s.h. rahvusvaheliste ÜRO ja GHS süsteemide andmed ohtlike- ja keemiakaupade klassifitseerimise ja markeerimise osas,   rahvusvaheline mõõtühikute süsteem, mineraalväetiste nimetused Euroopa Liidu 15 keeles.

Teatmik on mõeldud laiale spetsialistide ringile erineva profiiliga meresadama terminalides, mis tegelevad kaalium- ja muude väetiste ümberlaadimisega, samuti sürveierteenuse osutajatele ning sadamate teenindusteenuste osutajatele. Teatmiku sisu pakub suurt huvi mineraalväetisi tootvate ettevõtete spetsialistidele. Samas saab teatmikku kasutada spetsialiste ettevalmistamiseks ja koolitusteks, kes töötavad mineraalväetisi tootvates ettevõtetes ja mereterminalides.

22 peatükki, 511 lehekülge, tabelid, tehnoloogilised skeemid, fotod.

ISBN 978-9949-38-185-2

Teatmiku sisukord

Sisukokkuvõte, lk.2
Eessõna, lk.3.
Autori pöördumine, lk.4

Osa I. Keemiaelementide üldloomustus

Peatükk 1. Keemiaelemendid looduses, lk.12
Peatükk 2. Keemiaelemendid Elementide perioodilisussüsteemis, lk.16
Peatükk 3. Keemiaelemendid taimedes, lk.29
Peatükk 4. Keemiaelemendid elusorganismis, lk.56

Osa II, Väetiste üldloomustus

Peatükk 5. Väetiste üldklassifikatsioon, lk.145
Peatükk 6. Mineraalsete puistväetiste iseloomustus, lk.165
Peatükk 7. Väetiste füüsiliste- ja keemiliste omaduste inspekteerimismeetodid (näidised) lk.188

Osa III. Keemiaelement kaalium ja selle ühendid

Peatükk 8. Kaaliumi omadused, tootmine, rakendamine, lk.223
Peatükk 9. Kaaliumühendid, lk.228
Peatükk 10. Kaaliumsoolade varud ja kaevandamine, lk.263
Peatükk 12. Kaaliumväetised, lk. 273
Peatükk 13 Kaaliumväetiste tootmise meetodid, lk. 293
Peatükk 14 Ohutus kaaliumväetiste käitlemisel, lk.306

Osa IV. Mineraalväetiste transportimine, ladustamine, pakendamise vahendid

Peatükk 15. Mineraalväetiste transportimine, lk.315
Peatükk 16. Mineraalväetiste ümberlaadimine puistena, lk.344
Peatükk 17. Mineraalväetiste ladustamine puistena ja pakituna, lk. 353

Osa V. AS DBT-BCT väetiste ümberlaadimise võimsuse arendamine  

Peatükk 18. Kaaliumväetiste terminal, lk.381
Peatükk 19. Disperssete väetiste ümberlaadimine pneumotranspordiga, lk.390

Osa VI.  Teatmematerjal

Peatükk 20. AS DBT terminalis väetiste ümberlaadimise fotod, lk.404
Peatükk 21. Lisad, lk.412
Peatükk  22. Retsensioonid, bibliograafia, normatiivdokumendid, viited, lk.518